Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

Společnost Gazda Urban Brand s.r.o., IČ: 02364611, se sídlem v Českých Budějovicích 6, Čechova 1467/59a, PSČ 370 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce číslo 22194 (dále též jen „prodejce“) se zabývá výrobou, obchodem a službami neuvedenými v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hlavním podnikatelským záměrem společnosti je výroba, prodej a distribuce textilních výrobků a doplňků (dále jen „zboží“), a to na internetové adrese www.gazdashop.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Gazda Urban Brand s.r.o. a zákazníkem při internetovém prodeji zboží. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, uzavřenou kupní smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

V kupní smlouvě lze sjednat ustanovení odlišná od ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě má přednost ustanovení sjednané v kupní smlouvě.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění), případně zákonem o obchodních korporacích 90/2012 Sb.

2. Vymezení pojmů

a) Smlouva – smlouva kupní, kde na jedné straně vystupuje Gazda Urban Brand s.r.o. a na straně druhé zákazník.

b) Prodejce (Gazda Urban Brand s.r.o.) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nabízí zboží k jeho prodeji.

c) Zákazník – (I) zákazníkem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím; (II) zákazníkem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s tímto zbožím.

d) Uzavření smlouvy – objednávka zákazníka je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodejce zákazníkovi s tímto jeho návrhem (přijetím objednávky ze strany prodejce a emailové potvrzení prodejce zákazníkovi); od tohoto okamžiku mezi prodejcem a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

e) Zboží – zbožím jsou veškeré produkty nabízené k prodeji Prodejcem na jeho internetových stránkách gazdashop.cz za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

3. Informace o uzavřené kupní smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány prodejcem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.gazdashop.cz.

4. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka potřebné pro komunikaci budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy nebo jejích změn. Zákazník projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodejce a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Prodejce vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek www.gazdashop.cz (např. počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na internetové stránky učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek poskytovatele služeb.

Internetové stránky prodejce mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; prodejce není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

4a. (aktualizace od 25.5.2018)
Vámi poskytnutá data shromažďujeme pouze pro vyřízení vaší objednávky a pro zkvalitnění našich služeb.
S vašemi údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a Nařízením (EU) 2016/679, a v souladu s našimi Obchodními podmínkami.
Máte právo na Písemné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Údaje můžete měnit a kontrolovat ve vašem uživatelském účtu nebo emailem na info@gazdashop.cz.

(I.) Informace o zpracování osobních údajů
Společnost Gazda Urban Brand s.r.o., IČ: 02364611, se sídlem v Českých Budějovicích 6, Čechova 1467/59a, PSČ 370 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce číslo 22194 (dále též jen „prodejce“), provádí zpracování vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

(II.) Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů
Tento souhlas se zpracováním vašich osobních údajů dáváte Prodejci pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek), správu uživatelského účtu a pro činění jiných marketingových aktivit vůči vaší osobě.

(III.) Zabezpečení osobních údajů
Uchováváme a chráníme data před neoprávněnými zásahy, zneužitím či zveřejněním. Vaše údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat.

5. Předmět smlouvy

Předmětem smluvního vztahu je závazek prodejce dodat zboží popsané ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zboží převzít a zaplatit za něj prodejci sjednanou cenu. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a prodávajícím doručením potvrzení objednávky ze strany prodávajícího zákazníkovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

Zákazník může objednat konkrétní zboží z aktuální nabídky prodejce. Tato nabídka je zveřejněna na internetových stránkách prodejce www.gazdashop.cz.

6. Objednávka

Objednávka představuje jednostranný návrh zákazníka na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uvedeného v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených. Zákazník je vyplněnou a odeslanou objednávkou vázán. Objednávku zboží lze učinit prostřednictvím internetových stránek prodejce www.gazdashop.cz.

Prodejce zašle potvrzení objednávky prostřednictvím emailu, který zákazník uvede v objednávce. Toto potvrzení obsahuje kontaktní údaje, přesný popis a počet objednaného zboží, konečnou cenu, způsob a termín převzetí či dodání zboží, dohodnutý způsob placení.

7. Předání a převzetí zboží

Prodejce zboží zákazníkovi doručí zásilkou. Zákazník je povinen objednané zboží převzít.

Prodejce doručuje zboží prostřednictvím balíkové služby, kurýrní službou České pošty nebo Úloženkou. Místem dodání zboží je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři. Zboží je vždy řádně opatřeno obalem chránící jej před poškozením v průběhu dodání.

Zákazník může zvolit mezi platbou bankovním převodem nebo může uhradit cenu zboží na dobírku.

Náklady za dopravu zásilky hradí zákazník. O přesné výši těchto nákladů je zákazník při vyplňování objednávkového formuláře informován.

8. Cena a platební podmínky

Cena nabízeného zboží je uvedena na internetových stránkách prodejce. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře přiložené ke zboží. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.

K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení objednaného zboží, stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky.

9. Odstoupení od smluvního vztahu

Výjimečně může dojít k situacím, kdy prodejce nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodejce si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.

Do doby převzetí zboží zákazníkem je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv. Pokud prodejce odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat zákazníka na elektronickou adresu uvedenou zákazníkem při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit zákazníkovi plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

Zákazník bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

Zákazník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě hrubého porušení povinností prodávajícího plynoucích z uzavřené smlouvy.

b) Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí plnění, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se zákazník využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodejci nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.

Zákazník v případě odstoupení od smlouvy zboží vrátí prostřednictvím zaslání poštovního balíku.

10. Reklamace

Prodejce je povinen zákazníkovi zajistit předání zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

Nesplní-li prodejce své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je zákazník povinen vady poskytnutého zboží u prodejce reklamovat bez zbytečného odkladu. V případě, že zboží nebylo vůbec doručeno, je zákazník povinen podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy mělo být zboží doručeno.

Záruční doba na zboží činí 12 měsíců a počíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku způsobené nesprávným užíváním, nedostatečnou údržbou či úmyslným poškozením.

Zákazník může uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi prodejcem a zákazníkem rozumí i emailová forma) a pro co nejefektivnější řešení reklamace je třeba, aby uvedl číslo zboží,  popsal vady zboží a případně zaslal fotodokumentaci.

Prodejce reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodejce zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

V případě, že zákazník řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad kupovaného zboží, a to buď výměnou věci, nebo její opravou; a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodejce, má zákazník právo na vrácení uhrazené ceny zboží.

11. Výměna zboží, vrácení peněz

Při nákupu přes internetový obchod můžete zboží do 14 dnů od jeho převzetí zboží vrátit nebo vyměnit bez udání důvodů.

V případě, že požadujete výměnu zboží nebo vrácení peněz, je nutné vracet zboží v přijatém stavu a se všemi dodanými náležitostmi a přiloženou kopii faktury.

V případě vrácení zboží Vám vrátíme plnou cenu zboží a to nejpozději do 14ti dnů od vlastního zpětného doručení/předání zboží.

V souladu s ust. § 1820, odst. 1., písm. g), občanského zákoníku si v případě odstoupení od smlouvy nebo výměně zboží ve lhůtě 14 dnů podle odst. XI.1 hradí vzniklé náklady na vrácení zboží zákazník sám.

V případě vrácení peněz za zboží, které již nebylo skladem, je lhůta vrácení peněz nejpozději do 14ti dnů.

Výměna zboží probíhá bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy bylo zboží přijato zpět.

12. Vlastnická práva

Všechna práva duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky a autorská práva, na gazdashop.cz zůstávají ve vlastnictví Gazda Urban Brand s.r.o. Jakékoliv užití gazdashop.cz nebo jeho obsahu, včetně kopírování nebo ukládání takového obsahu jako celku nebo jeho části, jiné než pro vaše osobní, nekomerční použití, je bez souhlasu společnosti Gazda Urban Brand s.r.o. zakázáno.

13. Závěrečná ustanovení

V případě, že by některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Všeobecných obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

Znění Všeobecných obchodních podmínek může prodejce měnit či doplňovat. Změněné Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodejce a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění Všeobecných obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodejce nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně prodejce.

Dodatek:
V principu prostě nejsme kreténi a dá se s náma na všem lidsky domluvit.

Back shopping